Sportslig plan for IL Sverre sykkelgruppe

Innledning

Sportslig plan er IL Sverre sykkelgruppes rammeverk og styrende dokument for sportslig aktivitet.

Dette innebærer at sportslig plan er førende for aktivitet som organiseres av eller i IL Sverre sykkelgruppe og for hvordan treningsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter er tenkt gjennomført. Sportslig plan er på dette grunnlaget forpliktende for alle aktive, trenere, ledere, oppmenn og foreldre.

IL Sverre sykkelgruppe skal ha som mål at sportslig plan skal evalueres årlig og at Innstilling til endringer presenteres for årlig møte.

Målsetninger med sportslig plan

IL Sverres sykkelgruppe sine mål er å:

 • Aktivisere flest mulig barn, unge og voksne og gi alle disse et tilpasset, meningsfullt og variert sykkeltilbud.
 • Gi alle som vil delta muligheter i et sunt og trygt idrettsmiljø.
 • Gi alle uansett nivå muligheter til å utvikle seg innen sykkelsporten.
 • Utvikle gode sykkelryttere med høy kompetanse innen sykling som senere, etter at den aktive karrieren er over, kan bidra aktivt som ledere og trenere.
 • Legge til rette for at unge og ambisiøse syklister kan utvikle seg
 • Stimulere til, og ha et tilbud for de som ønsker å satse på turritt.

IL Sverre sykkelgruppes kjerneverdier

For å nå sykkelgruppens målsetninger og skape en god treningskultur, skal følgende verdier ligge til grunn for all aktivitet:

 • Ærlighet
 • Glede
 • Engasjement
 • Lagfølelse

Ærlighet

Alle i IL Sverre sykkelgruppe er ærlige i alt vi gjør, vi respekterer alle, vi tør å love og vi holder det vi lover. Vi i IL Sverres sykkelgruppe vet at ærlighet varer lengst og at dette skaper trygghet for utøvere, foreldre, styret og sponsorer.
I IL Sverre sykkelgruppe snakker vi med folk, ikke om folk. Vi mener det vi sier, men vi sier ikke alt vi mener.

Glede

Å sykle skal være gøy og motiverende. Treningsaktivitetene skal stimulere til idretts- og treningsglede, bevegelses- og mestringsopplevelser. Det skal være gøy å delta på treninger, det skal være gøy på samlinger, gøy når vi konkurrerer, gøy på treninger og på dugnader, og ikke minst skal det være gøy å være medlem av IL Sverres sykkelgruppe.

Engasjement

Engasjement viser vi gjennom å bry oss. Alle i IL Sverres sykkelgruppe har et ansvar for å trekke i samme retning. I IL Sverres sykkelgruppe viser vi engasjement gjennom at vi:

 • Støtter og oppmuntrer hverandre
 • Gir tilbakemeldinger på en slik måte at alle tør å prøve igjen.
 • Er positive til idretten, idrettslaget, styret, trenere og utøvere.
 • Er åpne for at alle skal få prøve
 • Samarbeider og respekterer hverandre
 • Deler kunnskap og kompetanse
 • Deltar på så mange planlagte aktiviteter som mulig, også dugnader
 • Legger til rette for at alle kan ha så slik bekledning som mulig på retning og i konkurranser
 • Er gode konkurrenter i løypa og bare da
 • Er lojale mot vedtak, bestemmelser og planer

 

Organisering

Sportslig virksomhet i IL Sverres sykkelgruppe organiseres optimalt slik:

Sportslig leder:
Representerer IL Sverre sykkelgruppes sportslige utvalg. Den totale sportslige aktiviteten i IL Sverre sykkelgruppe overvåkes og følges opp av sportslig leder.
Sportslig leder rapporterer til styret.

Trenere

Hver enkelt aldersgruppe skal primært ha en hovedansvarlig trener og hjelpetrener. Det legges til rette for å gjennomføre trenermøter hver vår og høst for å gjennomgå og evaluere sesongen.

Oppmann

IL Sverre sykkelgruppe skal ha en felles oppmann for alle treningsgruppene

En person kan inneha flere av disse rollene. Trenere bør i utgangspunktet være frivillige som gjør en innsats på dugnad, men her må det legges til rette for å finne fornuftige løsninger. IL Sverre sykkelgruppe betaler eller godtgjør ikke personlige trenere for enkeltutøvere utenfor Il Sverre sykkelgruppe sine fastlagte fellestreninger.

Treninger og aktiviteter i IL Sverres sykkelgruppe

Treningene i IL Sverres sykkelgruppe skal være varierte og legge opp til allsidig aktivitet for utøvere i alle aldre.

Sportslig plan regulerer aktiviteter arrangert av IL Sverres sykkelgruppe, og skal ikke på noen som helst måte legge begrensinger på egen aktivitet.

Opptreden på trening

Alle treninger i IL Sverres sykkelgruppe bør i utgangspunktet starte og slutte i felleskap ved IL Sverres klubbhus i Stadionparken eller ved Knut Knudsen arena. Terrengtreninger bør ha oppmøte i nærheten av der treninger skal gjennomføres.

 All opptreden i trafikken skal være hensynsfull, aktpågiven og varsom. Foreldre og foresatte forventes å delta på landeveistreninger inntil utøvere har nødvendige ferdigheter til å ferdes trygt i trafikken.

IL Sverre sykkelgruppe forventer at så mange som mulig bruker IL Sverre sine klær og profilering på treninger i regi av IL Sverre.

Treninger i regi av IL Sverres sykkelgruppe skal bidra til å bygge en god treningskultur og lagsfølelse. Det forventes at alle som deltar på treninger:

 • Viser engasjement og byr på seg selv
 • Bidrar til gode treningsopplevelser
 • Er lojale til planlagte fellestreninger og andre aktiviteter.
 • Møter til riktig tid
 • Bidrar til å at alle treninger bygger på vedtatt sportslig plan.

Ansvar på treninger i IL Sverre sykkelgruppe:

Alle treninger i regi av IL Sverres sykkelgruppe skal være ledet av en ansvarlig voksenperson som har den nødvendige kompetanse til å planlegge og gjennomføre treninger. Ansvarlig voksenperson skal ha levert politiattest av nyere dato til ansvarlig i styret i IL Sverres sykkelgruppe.

Ved uhell eller ulykker er ansvarlig for treningen ansvarlig for varsling av nødetater og foreldre og foresatte.

Maksimal distanse på treninger

Norges Cykleforbund sine maksimaldistanser bør legges til grunn for maksimal lengde på landeveistreninger.

Anbefalte maksimaldistanser for fellestreninger på landeveien i IL Sverre sykkelgruppe er:

Under 10 år: Inntil 10 km

M/K 10: Inntil 15 km

M/K 11/12: Inntil 25 km

M/K 13/14: Inntil 45 km

M/K 15/16: Inntil 85 km

For M/K 10, 11/12 og 13/14 skal det velges traseer som er enkle og sykle og med et så oversiktlig trafikkbilde som mulig

Traseer som med fordel kan brukes i treninger er:

 • Gang og sykkelsti nordover til Verdal
 • Gang og sykkelsti sørover mot Skogn
 • Fylkesvei mot Okkenhaug


Aktiviteter for aldersgrupper:

Under 10 år:

Forutsatt at det finnes foreldre og andre interesserte som kan ta ansvar for aktivitet og treninger:

Lekbasert aktivitet med fokus på balanse, teknikk og mestring av sykkelen. Lekeaktiviteter med fokus på trygghet på bremser, gir og svingteknikk. Større parkeringsplasser og asfalterte rundløyper er fine arenaer for dette. Det forventes en stor grad av egentrening på å håndtere og mestre en landeveissykkel og terrengssykkel.

Velodromtrening: Start og stopp, balanse, vikeplikt.

10-12 år:

Aktiviteter med fokus på balanse, teknikk og mestring av sykkelen. Aktiviteter med fokus på trygghet på bremser, gir og svingteknikk. Større parkeringsplasser og asfalterte rundløyper er fine arenaer for dette. Det forventes en stor grad av egentrening på å håndtere og mestre en landeveissykkel og terrengssykkel.

Velodromtrening: Vikeplikt, start og stopp, akselerasjon fra stående start og i fart tegn, signaler, balanse, ligge på hjul, trygg manøvrering blant andre syklister.

13-16 år:

Oppstart av trening med utholdenhetsfokus fra og med 13-årsklassen. Større fart i trygge omgivelser i trening både i teknikksekvenser og utholdenhet.

Velodromtrening: Vikeplikt, start og stopp, tegn, signaler, balanse, ligge på hjul, trygg manøvrering blant andre syklister. Holde distansene, 500 meter, 1000 meter og 2000 meter.

Lagtempotrening vurderes ut ifra samlet risiko basert på utøvere og trafikkbilde.

Utøvere over 17 år

Utvikling av helårsutøveren fra 17/18-årsalderen. Større grad av struktur og planlegging av økter og treninger med et større innslag av toppidrettsfokus enn tidligere.

Sykkel og utstyr

Alle må stille med sykkelhjelm som ikke har skader og hvor hakestroppen er riktig innstilt på alle treninger og aktiviteter i regi av IL Sverres sykkelgruppe. Dette gjelder uten unntak.

Det anbefales å bruke sykkelhansker og briller for å redusere konsekvenser ved velt eller kollisjoner med fremmedlegemer i lufta.

Sykkel skal være i orden ved oppmøte på treninger i regi av IL Sverres sykkelgruppe.

Retningslinjer for de ulike aldersgruppene:


Under 10 år:

Bruk den sykkelen du har, men sørg for at bremser og gir fungerer.

10-12 år:

Racersykkel bør benyttes på trening og i eventuelle konkurranser. Alle bør ha med en ekstra slange, dekkspaker og pumpe på treninger. Racersykler kan lånes eller leies av IL Sverre sykkelgruppe.

Terrengtrening: Bruk den sykkelen du har, men sørg for at bremser og gir fungerer.

13-16 år:

Racersykkel benyttes på trening og i eventuelle konkurranser. Alle skal ha med en ekstra slange, dekkspaker og pumpe på treninger. Racersykler kan lånes eller leies av IL Sverre sykkelgruppe.

Terrengtrening: Bruk den sykkelen du har, men sørg for at bremser og gir fungerer.

 

Kompetanse og utdannelse for trenere og ledere

Denne tabellen beskriver et normativt målbilde for den sportslige aktiviteten i IL Sverre sykkelgruppe. Omfanget av personer og kompetansekrav er det som IL Sverre sykkelgruppe bør tilstrebe å gjennomføre, men må vurderes ut ifra tilgjengelig kapasitet i foreldre- og trenergruppa.

 

Gruppe

Trener/ledere

Utdannelse eller bakgrunn

Under 10 år

1 aktivitetsansvarlig

1 hjelpetrener

Trener 1 gjennom NCF
Erfaring som aktiv utøver kan kompensere formell utdannelse. Ingen krav til hjelpetrener

10-12 år

1 aktivitetsansvarlig

1-2 hjelpetrenere

Trener 1 gjennom NCF
Erfaring som aktiv utøver kan kompensere formell utdannelse. Ingen krav til hjelpetrener

13-16 år

1 aktivitetsansvarlig

1-2 hjelpetrenere

Trener 1 gjennom NCF
Erfaring som aktiv utøver kan kompensere formell utdannelse. Ingen krav til hjelpetrener

17 +

1 aktivitetsansvarlig

1-2 hjelpetrenere

Trener 1 gjennom NCF
Erfaring som aktiv utøver kan kompensere formell utdannelse. Ingen krav til hjelpetrener

Turrittgruppe

1-3 ansvarlige for å planlegge og organisere treningene

Organisator og drivkraft for gjennomføring av treninger og sosiale aktiviteter. Skal bidra til å skape miljø og engasjement.

 

 For å sikre en nødvendig kompetanse er det viktig at:

 • Det gis et årlig tilbud til foreldre og andre kvalifiserte om Trener 1 og Trener 2-kurs.
 • Alle som er kvalifisert og ønsker det skal få delta på Trener 3-kurs.
 • IL Sverres sykkelgruppe legger til rette for regelmessige trenerseminarer hvor alle trenere samles for å diskutere aktuelle problemer, utveksle erfaringer og for å sikre faglig kompetanseheving.

Funksjonsbeskrivelser

Sportslig leders funksjon i IL Sverres sykkelgruppe:

 • Rapporterer all sportslig aktivitet til styret
 • Bidra sammen med styret til å rekruttere trenere til treningsgruppene.
 • Representere IL Sverres sykkelgruppe i IL Sverres hovedlags sportslige utvalg.
 • Sørge for årlig revidering av sportslig plan.
 • Ansvar sammen med trenere for planlegging av alle fellesaktiviteter og sportslige aktiviteter i gruppa. Dette kan for eksempel være:
  • Treningssamlinger
  • Fagseminarer
  • Mekkekvelder
  • Trenerkurs
  • Sosiale fellestiltak
 • Sammen med trenere utarbeide aktivitetsplan for perioden påske til høstferien i god tid før påske.

Treners funksjon i IL Sverres sykkelgruppe:

 • Rapporterer til sportslig leder
 • Aktivt leve opp til og gjennomføre IL Sverres sykkelgruppes verdier: ærlighet, glede, engasjement og lagsfølelse.
 • Sørge for gjennomføring av alle fastlagte treninger i samsvar med sportslig plan.
 • Veilede hjelpetrenere
 • Veilede utøvere
 • Delta på planleggingsmøter og legge treningsplaner sammen med sportslig leder og øvrige trenere.
 • Være behjelpelig med å utarbeide individuelle treningsprogrammer for utøvere over 15 år som selv ønsker dette og dette er skriftlig avklart med foreldre/foresatte.

Oppmannsfunksjonen i IL Sverres sykkelgruppe

 • Rapporterer til sportslig leder
 • Sørge for at alle som deltar på treninger i regi av IL Sverres sykkelgruppe er medlemmer i IL Sverre
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter

Foreldreengasjement

Aktive, engasjerte og motiverte foreldre er IL Sverres sykkelgruppe største ressurs sammen men aktive utøvere. Det er derfor viktig at foreldre og andre ressurspersoner kobles så tett på IL Sverres sykkelgruppe som mulig. I dette arbeidet er det viktig at IL Sverres sykkelgruppe legger til rette for å:

 • Kartlegge foreldrenes kunnskap og interesse. Hva kan de bidra med og hva ønsker de å bidra med?
 • Gjennomføre informasjonsmøter med informasjon om IL Sverre sykkelgruppes aktiviteter, treninger, sportslig plan, utstyr osv.
 • Oppfordre til at så mange som mulig av foreldrene deltar på fellestreninger, på sykkelritt osv.
 • Inviterer foreldre med på mekkekvelder, trenerkurs og lignende

Foreldrevettregler

 • Engasjer deg!
 • Ikke lev ut egne ambisjoner gjennom barna.
 • Respekter styrets arbeid. Det er lov til å være uenig, men IL Sverres sykkelgruppe skal ha klare kanaler for påvirkning.
 • La barn drive med mange aktiviteter.
 • Stimuler og oppmuntre til all aktivitet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr.
 • Møt opp på treninger og konkurranser.
 • Hjelp alle til å mestre både seier og tap.