1. Forord

Formålet med planen er å gi retningslinjer for den aktiviteten vi har for barn og ungdom som er turnere i IL Sverre Turn, og dermed utvikle turngruppa og turnerne i en positiv retning. Planen skal brukes som et styringsdokument for det arbeidet som blir gjort i styret og i partiene i turngruppa.

Planen revideres ved behov i forkant av årlig møte og endringer skal styrebehandles. Sportslig utvalg har hovedansvaret for revidering av dette dokumentet og legge fram endringene for styret.

 

1. versjon

vedtatt på styremøte 20.08.2013

2. versjon

revidert og vedtatt i styret 14.01.2014

3. versjon

revidering er gjort i januar 2015

4. versjon

Oktober 2022

5. versjon

Revidert februar 2023

 

2. Generell informasjon

 

Hovedelementer i IL Sverre Turns aktivitet:

Il Sverre turn skal gi et turntilbud til jenter og gutter i alderen 2 - 18 år, samt til voksne. Vi har ca 340 turnere fordelt på ulike partier.

 

Formål:

Formålet med aktiviteten i IL Sverre turn er at deltakerne skal ha det gøy med turn. IL Sverre turn skal gi et godt og sosialt aktivitetstilbud for alle, samtidig som vi gir mulighet for å drive toppidrett innen turn.

 

Holdning:

IL Sverre Turn har en bevisst holdning til hvordan gymnastikk og turn skal drives. Vi ønsker en konkurransefri breddeidrett, samtidig som vi er oss bevisst at vi driver med konkurranseturn på høyt nivå. Vi legger opp til at sportslig utvikling skal skje i et sosialt og trygt miljø og gjennom lystbetont aktivitet.

3. Organisering av partiene

 

Alle partier skal ha trener(e) og foreldrekontakter. Turngruppa skal i tillegg ha en egen tillitsvalgt som er Ansvarlig for Barneidretten.

 

Ansvarlig for Barneidretten:

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidrett i sin klubb.

Oppgavene kan blant annet være å:

 • Kjenne innholdet i idrettens barnerettigheterog bestemmelser om barneidrett
 • Snakke barnas sak i styret
 • Være delaktig i arrangement for barn
 • Se at barna blir ivaretatt i eventuelle planverk i idrettslaget
 • Sørge for at treningstider for barna blir ivaretatt
 • Ta opp aktuelle saker som omhandler barna
 • Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig til aktiviteten

Tips: NIF har utarbeidet en e-læringsmodul med fokus på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Kurset heter «Barneidrettens verdigrunnlag».

 

Trening:

Treningene foregår i Løa så lenge ikke noe annet er bestemt. Det er trening hver uke som organiseres av trenere. Det er ikke trening i skolens ferier eller på bevegelige helligdager.

Treningsperioden for breddepartiene er fra september til april. Konkurranse Troppsturn og Konkurranse Turn Kvinner har trening ut over dette, og treningsperioden vil variere med utgangspunkt i satsningsnivå. Veteranene har treningsperiode fra september til juni.

 

Hovedtrener:

Hovedtrener skal være en del av Sportslig utvalg i turngruppa og har i tillegg til egne treneroppgaver ansvar for:

 • å sikre at det er god kvalitet på treningene og at Sportsplan for IL Sverre turn blir etterlevd av alle trenere sånn at utøverne får et godt tilbud.
 • å kontrollere utstyret i Løa jevnlig og varsle styret hvis utstyr er ødelagt eller utslitt.
 • at det alltid er førstehjelpsutstyr tilgjengelig.
 • å være kontaktperson for de andre trenerne ved faglig spørsmål og for veiledning.
 • kompetansekartlegging og utvikling av trenerne. Dette innebære bl.a innmelding av kursbehov.
 • at trenerne har riktig kompetanse mtp hvilke partier de er trenere for.
 • å gjennomføre trenersamlinger.
 • å være et forbilde for de andre trenerne.

 

Trenere:

Alle trenere og medtrenere skal delta på en trenersamling med fokus på turngruppas verdigrunnlag før de kan praktisere som trener eller medtrener.

Treneren har ansvaret for å planlegge og organisere hver turntrening for sitt/ sine turnparti så godt som mulig for å sikre innhold, progresjon og aktiviteter tilpasset utøverne på partiet.

Treneren har ansvaret for utøverne på sitt/sine parti i forbindelse med juleoppvisning/nyttårsshow, vårshow, turnstevne, deltakelse i konkurranser og annen oppvisning (krets- og landsturnstevner, Gymnastradaer etc.)

Sikringskurs for trampett og trampoline forutsettes dersom trener benytter disse apparatene i trening. Gjennomført Trener 1 kurs er en betingelse for å kunne være trener med hovedansvar for et parti.

 

Hjelpetrenere/ Medtrenere:

Hjelpetrenere rekrutteres blant utøvere fra 8. trinn og opp. De skal fortrinnsvis ha gjennomført hjelpetrenerkurs i regi av NGTF.

 

Foreldretrenere (Ulønnet):

Foreldretrenere bør ha gjennomført minimum hjelpetrenerkurs.

 

Foreldrekontakter:

Foreldrekontaktene har ansvaret for å følge opp deres egne turnparti i samarbeid med trenerne og styret i turngruppa. Hvordan oppgaven løses er i stor grad opp til hver enkelt. Oppgavene som Foreldrekontakt vil kunne variere fra parti til parti. Ulik alder på barna og ulik sammensetning av partiene vil gi forskjellige behov.  Som Foreldrekontakt bør du uansett bli litt kjent med barna og trenerne ved å være til stede i hallen under treningene. Husk likevel på at det er trenerne som leder treningen. Vi voksne hjelper til med praktiske ting ved behov.

Det er også viktig at det er trygt å være i Løa. Ved skader kan det være godt å ha en voksen i nærheten, uavhengig av hvor gammel turneren er. Derfor skal det alltid være voksne i nærheten ved trening. Løa er godt sikret, men uhell og skader kan forekomme under trening.

Vi har dessverre også noen få hendelser hvor foreldre oppfører seg ufint ovenfor de dyktige trenerne våre. I slike situasjoner kan det også være fint å ha en foreldrekontakt å støtte seg på.

Andre oppgaver kan bl.a være å skaffe Hallverter hvis du selv ikke kan være med på alle treningene. Foreldrekontakten kan delta i arrangement- grupper og være med barna når partiet skal delta på oppvisninger, stevner og andre tilstelninger. Dette er oppgaver som kan fordeles på de andre foreldrene også.

Til slutt er det fint om det gjennomføres noen trivselstiltak gjennom sesongen. Vi oppfordrer til å gjennomføre enkle billige trivselstiltak for å styrke samholdet i gruppa.

Blant foreldrekontaktene skal det velges/ utnevnes en Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Disse skal fremme kandidater for styreverv.

 

Vertskap i Løa:

Foreldrene må stille som vertskap i Løa. Foreldrekontaktene organiserer dette og lager lister for sitt parti. Vertene skal være til støtte og hjelp for trenere, utøvere og foreldre, og kunne legge til rette for best mulig gjennomføring av treningene. Vertene sine oppgaver er å hjelpe til ved skader, hente utstyr, se over garderobene og møte foreldre som har spørsmål.

Hallverten skal se til at alle barna i Løa har det bra og kan hjelpe til i treningsområdet hvis trenerne har behov for det. Som Hallvert kan du gjerne også rydde litt og trakte kaffe. Hallvertene bruker gul vest som henger i gangen.

4. Verdigrunnlag                     

TURNGLEDE, TRIVSEL, MESTRING OG TILHØRIGHET står i fokus for oss i IL Sverre turn.  I klubben skal vi arbeide for gode holdninger, fysisk utvikling og sunnhet. 

 

Av klubben kan det forventes at vi:

 • Legger til rette for lek og turn, både bredde- og konkurranseturn
 • Jobber for et godt treningsmiljø for alle
 • Har nulltoleranse for mobbing
 • Ønsker et godt samarbeid med foreldre/foresatte og turnere
 • Følger barneidrettsbestemmelsene og NGTF sine lover. Veteranene (NKVG= Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner) har sine egne lover og statutter, men er tilsluttet NGTF og følger selvfølgelig deres lover også.

 

Av våre trenere kan det forventes at de:

 • Er oppmerksomme på sin rolle som forbilde for utøverne og de andre trenerne, både gjennom engasjement og gjennom holdninger

 

 • Opparbeider god kompetanse om treningsmetoder i samarbeid med de andre trenerne
 • Ser alle utøverne mest mulig
 • Gir ros og konstruktive tilbakemeldinger til utøverne både i medgang og motgang
 • Tilrettelegger for et trygt treningsmiljø med søkelys på mestring og utøvernes sikkerhet
 • Er pålitelig og punktlig i forhold til oppmøte
 • Er imøtekommende og høflig overfor utøvere, foreldre og trenerkollegaer
 • Melder fra til trenerkontakt om skader eller hendelser som har oppstått på trening

 

Av turnerne forventer vi at de:

 • Stiller på trening i fornuftig treningstøy uten smykker og tyggegummi, og med samlet hår
 • Er ferdig ombyttet og klar når treninga starter
 • Er i godt humør, hilser når de kommer og går, og hører etter trenerne
 • Ikke erter eller mobber andre
 • Gjør sitt beste på trening og i oppvisninger/konkurranser

 

Av foreldrene forventer vi at de:

 • Engasjerer seg og oppmuntrer turneren i medgang og motgang – ikke gi kritikk
 • Gir oppmuntring også til andre turnere, ikke bare egen datter/sønn
 • Stimulerer turneren til å delta – ikke press
 • Hjelper turneren til å følge god folkeskikk og vise toleranse for ulikheter
 • Viser respekt for arbeidet klubben gjør ved å delta på så vel foreldremøter som praktiske oppgaver.
 • Møter opp på oppvisninger og arrangementer. Turnerne ønsker det!
 • Respekterer treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenner han/henne overfor barna dine
 • Ved uenighet snakker med den det gjelder, og venter til trening/oppvisning/konkurranse er ferdig og turnerne ikke er til stede. Når du ikke fram med dine synspunkter, bruk trenerkontakten.

 

I IL Sverre Turn står turnglede, trivsel, mestring og tilhørighet i fokus

Turnglede:

MÅL: IL Sverre Turn skal gi et godt tilbud innen både bredde- og konkurranseturn.

IL Sverre Turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn, troppsgymnastikk og turn kvinner. Gjennom gode aktivitetstilbud og profilering av disse skal IL Sverre Turn vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle. Gjennom disse grenene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner. Satsningsgrad innen de ulike aktiviteter og grupper vil variere i ulike sesonger, ut fra utøvernes ønsker, utøvernes ressurser og ut fra klubbens ressurser. Nivået på satsingen, vil ha betydning for oppfølging og plikter fra både klubben og utøvere/foresatte.

 

Trivsel:

MÅL: IL Sverre Turn skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte.

Et mål i IL Sverre Turn er at flest mulig skal turne lengst mulig. Det er avgjørende at alle involverte trives for at vi skal lykkes med dette. Dette søkes kombinert med individuell tilpasning og differensiering for hver enkelt turner. Aktivitetsplanen avklarer innenfor hvilke rammer dette skal ivaretas.

 

Mestring:

MÅL: Alle skal oppleve mestring gjennom deltakelse IL Sverre Turn.

Positive tilbakemeldinger, veiledning og progresjon bidrar til å skape opplevelse av mestring. Hvor stor fremgang hver enkelt turner opplever, avhenger blant annet av hvor ofte man trener.

 

Tilhørighet:

MÅL: Turnere, trenere og foreldre skal oppleve tilhørighet til IL Sverre Turn.

Vi favner en stor del av Levanger kommune, og mange turnere deltar i aktiviteter også i andre idrettslag. Det er derfor viktig for oss å skape tilhørighet til IL Sverre Turn da dette vil påvirke både trivsel og mestring. For å skape tilhørighet har vi fellesarrangement som juleforestillingen/nyttårsshowet eller vårshow. Vi ønsker også at det arrangeres mindre arrangement som felles kveldsmat, partivise oppvisninger, åpen hall etc. Dette kan være i regi av foreldrene/foreldrekontaktene.

5. Våre partier

For sesongen 2023/2024 er det gjort noen endringer. Flere av partiene hvor det tidligere har vært inntakskrav blir nå åpnet for påmelding via Hoopit. Dette for å imøtekomme Barneidrettsbestemmelsene.

Les mer om dette på gymogturn.no.

Se også gymogturn.no/regler-og-bestemmelser

Klubben søker å oppfylle kravet om at barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. To ganger årlig vil det bli tilbud om en individuell vurdering av utøvere som ønsker å endre turnparti, her vil utøveren og foreldre få anbefaling av parti.

Vi anbefaler foreldre om å rådføre seg med klubben mtp om barnet har det anbefalte ferdighetsnivået før barnet blir meldt på Turn kvinner partier. Alle breddepartiene starter høstsesongen i uke 36 og trener til og med uke 49. Konkurransepartiene kan trene ut uke 50. Vårsesongen starter i uke 2 og varer ut april. For de som skal delta på barnekretsturnstevnet vil det bli arrangert egne treninger fra mai og fram til BKTS. Vi følger skoleruta og har treningsfri i høst- og vinterferie.

 

Foreldre og barn:
Dette er et tilbud for barn som er 3,4 og 5 år gamle. Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen må delta sammen med barnet.

Gymlek:
Dette er et tilbud for førskolebarn (siste år i barnehagen). Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen kan delta sammen med barnet.

Gym og turn-partiene:
Både for gutter og jenter har vi valgt å dele inn partiene i aldersgruppene 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-7. klasse. Gym og turn-partiene er for alle som har lyst til å holde på med turn en time i uka. Innholdet er variert og lekprega.


Turn og triks gutter:
Partiet er åpent for gutter fra 5. klasse og opp. Dette tilbudet har fokus på turn og triks i trygge rammer. Partiet trener en time i uka.

 

Tropp rekrutt:

Tropp rekrutt er for gutter og jenter på 3.-7.trinn som ønsker å trene innenfor troppsgymnastikk, og som ønsker å prøve seg på konkurranser/ oppvisning. Partiet trener to timer i uka og fokuserer på basistrening, trampett, tumbling og frittstående.
Utøveren bør beherske:

 • Rulle
 • Hjul

I tillegg bør utøverne ha

 • Konsentrasjon og fokus
 • Motivasjon, vilje og innsats
 • God styrke og kroppsbeherskelse

 

Turn kvinner barnetrinn (1.-4. Trinn):

Partiet er for jenter 6-9 år (1.-4. Trinn).

Målgruppen er jenter som trenger større utfordringer enn det gym og turn- partiene gir og som ønsker å kunne delta i lokale konkurranser (i egen klubb eller i egen krets). Partiet trener 4 timer i uka (to dobbeltimer).

Utøverne på dette partiet må være motiverte for trening. De bør ha gode ferdigheter innen bevegelighet, styrke og akrobatikk og skal helst ha trent på Gymlek eller Gym- og turn partier før oppstart.
Utøveren bør beherske:

 • Rulle
 • Hjul
 • Håndstående
 • Araber

I tillegg bør utøverne ha:

 • Konsentrasjon og fokus
 • Motivasjon, vilje og innsats
 • God styrke og kroppsbeherskelse

På partiet jobbes det med å oppnå trinn fra Nasjonal Turnstige i apparatene hopp, skranke, bom og frittstående.

 

Bredde + barnetrinn (1.- 4. trinn)

Bredde + er for jenter på 1.-. 4. trinn som ønsker å trene 2 timer i uka, men uten å konkurrere.

Målsetning:
– Treningen skal være variert
– Alle utøvere skal få prøve seg i alle apparater (skranke, hopp, frittstående, bom, trampett)

Utøverne på dette partiet må være motiverte for trening og skal helst ha trent på Gymlek eller Gym-og turn partier tidligere.

 

Bredde + mellomtrinn (4.- 6. trinn) og ungdomstrinn (7.-10. trinn):

Bredde + jenter er for jenter fra ca. 4. trinn og opp som ønsker å trene inntil 4 timer i uka, men uten å konkurrere.

Utøverne på disse partiene må være motiverte for trening og skal helst ha trent på Gym-og turn partier tidligere.

Utøveren bør beherske:

 • Rulle
 • Hjul

I tillegg bør utøverne ha:

 • Konsentrasjon og fokus
 • Motivasjon, vilje og innsats
 • God styrke og kroppsbeherskelse

 

Ungdomsgruppa (VGS)

Partiet er åpent for alle ungdommer fra  16 til fylte 19 år. Treninga har fokus på basisferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet og grunnleggende turnøvelser. Øvelsesutvalget vil bli tilrettelagt for den enkelte deltaker.

 

GymX Turn/basis voksne:
Partiet er åpent for alle voksne, uansett alder, form og nivå. Treninga har fokus på basisferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet og grunnleggende turnøvelser. Øvelsesutvalget vil bli tilrettelagt for den enkelte deltaker.

 

Parti for kvinner 50+ og veteraner:
Trener hver mandag på gamle byskolen (Kulturskolen). Partiet trener felles program for deltagelse på forskjellige turnstevner i inn og utland. Aldersgrense er 40 år for de som er/og ønsker å være medlem av Norges kvinnelige gymnastikkveteraner. Alder 50 + for deltagelse på turnstevner der ikke tabellen for NKGV blir brukt.

 

Partier med inntak etter individuell vurdering:

Turngruppa har fire partier for utøvere som ønsker å satse og konkurrere i turn. Disse  partiene vil konkurrere på krets, regionalt og nasjonalt nivå. Iht Barneidrettsbestemmelsene skal utøverne være fylt 11 år for å kunne delta på konkurranser.

 

Turn Kvinner mellomtrinn (4.- 7. trinn) og ungdomstrinn (7.-10. trinn):

Turn Kvinner er for jenter fra 4.trinn og opp som ønsker å trene turn inntil 6 timer i uka, med mulighet for å konkurrere på krets- og regionalt nivå. Utøverne på disse partiene må være motiverte for mye trening og bør beherske øvelsene i målsetningen for Bredde+ partiene før oppstart.

Utøveren bør beherske:

 • Rulle
 • Hjul
 • Håndstående
 • Araber-flikk flakk
 • Flåkatt (skranke)

I tillegg bør utøverne ha:

 • Konsentrasjon og fokus
 • Motivasjon, vilje og innsats
 • God styrke og kroppsbeherskelse

På partiet jobbes det med å oppnå trinn fra Nasjonal Turnstige i apparatene hopp, skranke, bom og frittstående.

 

Konkurranse Troppsturn:

Tropp er for gutter og jenter fra 5.trinn og opp (11 år) som ønsker å trene og konkurrere i troppsgymnastikk. Utøvere kan hospitere fra 4. klasse. Utøverne rekrutteres fra alle andre partier. Partiet trener 7 timer i uka med fokus på basistrening, trampett, tumbling og frittstående. Det forventes at utøverne deltar på konkurranser når de går på dette partiet.  Foresatte i partiet har ansvar for å drifte Lørdagsgymlek sammen med foresatte for partiet Konkurranse Turn kvinner. Dette for dekke inn kostnader tilhørende partiene.

Utøveren bør beherske:

 • Rulle
 • Hjul
 • Håndstående
 • Stift
 • Araber-flikk flakk
 • Strak salto på trampett
 • Konsentrasjon og fokus
 • Motivasjon, vilje og innsats
 • God styrke og kroppsbeherskelse

På partiet jobber utøverne med å oppnå kravene det stilles av reglementet i Troppsturn i apparatene tumbling, trampett og frittstående.

 

Konkurranse Turn Kvinner:

Partiet rekrutterer fra hovedsakelig fra partiene Turn kvinner mellom- og ungdomstrinn. Utøvere kan hospitere fra 4. klasse. Her forventes det at jentene deltar på konkurranser i krets, region og på nasjonalt nivå. Nedre aldergrense på dette partiet er 11 år.

Jentene trener mellom 9-12 timer i uka gjennom hele året. Foresatte i partiet har ansvar for å drifte Lørdagsgymlek sammen med foresatte for partiet konkurranse Troppsturn. Dette for dekke inn kostnader tilhørende partiene.

 

6. Trenerutvikling

Vi har et mål om å kunne tilby våre turnere godt skolerte trenere og få en planmessig utvikling av kompetansen til våre trenere.  I dette inngår også rekruttering av trenerressurser i egen klubb.

Følgende elementer inngår i aktiviteten:

 • Kompetansekartlegging
 • Kompetansekrav
 • Trenerutvikling

Kompetansekartlegging gjennomføres for å kunne legge planer for trenerutvikling i klubben i form av en skoleringsplan.

 • Ansvarlig for kartlegging: Trenerkontakt
 • Ansvarlig for utarbeidelse av skoleringsplan: Trenerkontakt og det øvrige styret.

IL Sverre Turn skal ha godt skolerte trenere som legger grunnlag for gode gymnastikk og turn ferdigheter i ung alder.  For å kunne gi et godt turnfaglig tilbud krever NGTF at den som har hovedansvar på treningsarenaen har Trener 1 som laveste kompetanse. Foreldre som bidrar på treningsarenaen, skal ha gjennomgått et hjelpetrenerkurs i regi NTGTF.  Øvrige trenerkurs gjennomføres i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Klubben skal jobbe aktivt for at turnere rekrutteres inn i trenerstaben etter endt karriere som utøvere.

7. Dommerutvikling

IL Sverre Turn skal legge til rette for rekruttering av dommere fra egne turnere/medlemmer. Dette skal ivaretas ved å delta på dommerkurs i regi NGTF. Kretsmesterskap og regionale konkurranser vil være fine anledninger til å praktisere dommergjerningen. Det er et krav fra kretsen om at vi må stille med dommer i de grenene vi stiller i konkurranse. Det skal jobbes aktivt med rekruttering av dommere innen troppsturn og turn kvinner.

8. Klubb og anleggsutvikling

Løa er stedet for hovedaktiviteten i IL Sverre Turn. IL Sverre Turns klubbmiljø skal bygges opp omkring klubbens treningsarena Løa.  Pokaler, troféer, diplomer og lignende skal plasseres i Løa. I 2020 ble det etablert en egen prosjektgruppe som jobber for å få enda bedre fasiliteter enn det Løa kan tilby. For styreperioden 2022-2024 settes det inn eget styremedlem med ansvar for videre klubbutvikling med ekstra søkelys på trivsel, samhold og klubbtilhørighet

 

9. Sportslig utvalg

 

Sportslig utvalg skal bestå av minimum 4 medlemmer:

 • Styremedlem med ansvar for Trenere og sportslig utvikling er leder av sportslig utvalg.
 • Deltakelse i Sportslig utvalg anses som et tillitsverv. Det utbetales derfor ikke lønn for denne type arbeid.
 • Minimum 1 trenerrepresentant. Deltakelse i Sportslig utvalg anses som et tillitsverv. Det utbetales derfor ikke lønn for denne type arbeid.
 • Ansvarlig for barneidrett
 • I tillegg kan det plukkes ut 1-2 foreldrerepresentanter ved behov.

 

 

Oppgaver i Sportslig utvalg:

 

 • ansvar for å følge opp all sportslig aktivitet i IL Sverre Turn i henhold til Sportsplanen.
 • Sørge for årlig oppdatering av Sportsplanen og at dette samsvarer med retningslinjer fra NGTF.
 • Sportslig utvalg skal til sammen representere både bredde- og konkurranseaktivitetene innen turn kvinner og troppsturn i IL Sverre turn.
 • Sportslig utvalg har hovedansvaret for Aktivitetsplanen (sportshjulet) som revideres årlig. Planen skal vise planlagte konkurranser, stevner, kurs, trenersamlinger ol. for inneværende turn- år.
 • Planlegging av treningstider, trenerfordeling på partiene, apparatfordeling.
 • Planlegging av det sportslige programmet på stevner og konkurranser
 • Gjennomføring av opptakstreninger og vurdering av utøvere som ønsker seg med på konkurransepartiene.
 • Arrangere interne trenerkurs og trenersamliinger.
 • Søke om midler til nytt turnutstyr gjennom krets ol.
 • Komme med innspill til styret om behov for innkjøp av nytt utstyr.